Castellano Deutsch English Česky

dividir ventana unir ventanas

Manual de Words de Whitaker

CastellanoDescarga el programa Words instálalo, por ejemplo en la carpeta C:\words, y ejecútalo.

ČeskyStáhněte si program Words nainstalujte jej, na příklad do složky C:\words, a spusťte jej.

EnglishDownload the program Words instal it, for example in the folder C:\words, and execute it.

Whitaker's Words

CastellanoAparecerá la pantalla de bienvenida con informaciones básicas sobre el uso del programa: Escríba una palabra y precione Enter. Para cambiar la dirección de traducción use ~L. En este caso escriba palabra en latín y obtendrá traducción en inglés, o presione ~E para escribirla en inglés y obtener traducción en latín. Presione la tecla Enter dos veces para salir del programa.

ČeskyObjeví se úvodní obrazovka se základními informacemi o užití programu: Napište slovo a stiskněte Enter. Směr překladu změníte pomocí ~L. V tomto případě zadáte slovo latinsky a získate překlad v angličtině nebo zmáčkněte ~E zadejte slovo v angličtině a získáte překlad v latině. Stiskněte dvakrát klávesu ~E pro ukončení programu.

Whitaker's Words

CastellanoEl programa informa sobre el cambio del idioma.

ČeskyProgram Vás informuje o změně jazyka.

Whitaker's Words

am.at V 1 1 PRES ACTIVE IND 3 S amo, amare, amavi, amatus V <1st> [XXXAO]

CastellanoApunte con el ratón el código arriba , aparecerá una explicación.

ČeskyUkažte myší na jednotlivé části hořejšího kódu, objeví se vysvětlení.

English Hover your mouse over the code above, an explanation will appear.

Whitaker's Words

fin.em N 3 3 ACC S C finis, finis N <3rd> C [XXXAO]

Whitaker's Words

CastellanoPorque Words no es solamente un diccionario sino también un validador, puede poner cualquier caso y número de un sustantivo, adjetvo o pronombre, así como cualquier persona, tiempo, modo o género verbal tal como lo encuentre en un texto. Words mostrará todos las formas que coincidan con lo acaba de poner. En la imagen de pantalla arriba ve que la forma "filii" puede ser: genitivo singular (GEN S), locativo singular (LOC S), nominativo plural (NOM P) o vocativo plural (VOC P).

ČeskyProtože Words není jen slovník, ale i parser, můžete zadat jakýkoli pád a číslo podstatných a přídavných jmen nebo zájmen, stejně jako jakoukoli osobu, čas, způsob nebo rod sloves tak, jak se nachází v textu. Words zobrazí všechny tvary, které se shodují s tím, co jste zadal(a). Na hořejším obrázku obrazovky vidíte, že "filii" může být: genitivem singularu (GEN S), locativem singularu (LOC S), nominativem plurálu (NOM P) nebo vocativem plurálu (VOC P).

EnglishAs Words is not only a dictionary, but also an analyzer, you may type any case or number of a noun, adjective or pronoun, as well as any person, tense, mood or voice of a verb, just as it occurs in a text. As you see at the image above, "filii" may be: genitive singular (GEN S), locative singular (LOC S), nominative plural (NOM P) or vocative plurál (VOC P).

Lista de abreviaturas usadas

WORDS CastellanoEspañol ČeskyČesky EnglishEnglish
N sustantivo podstatné jméno substantive / noun
M masculino mužský rod masculine
F femenino ženský rod feminine
N neutro střední rod neuter
C genero común (masculino o femenino) společný rod (mužský nebo ženský) common gender (masculine or feminine)
S singular jednotné číslo singular
P plural množné číslo plural
NOM nominativo 1. pád nominative
GEN genitivo 2. pád genitive
DAT dativo 3. pád dative
ACC acusativo 4. pád accusative
VOC vocativo 5. pád vocative
LOC locativo lokativ locative
ABL ablativo ablativ ablative
ADJ adjetivo přídavné jmnéno adjective
PRON pronombre zájmeno pronoun
NUM número číslovka number
V verbo sloveso verb
INF infinitivo infinitiv infinitive
IMP imperativo rozkazovací způsob imperative
ACTIVE activo čínný rod active
PASSIVE pasivo trpný rod passive
PRES presente přítomný čas present
IMPF imperfecto imperfektum / souminulý čas imperfect
PERF perfecto perfektum / minulý čas dokonavý perfect
PLUP pluscuamperfecto předminulý čas plusquamperfect
FUT futuro budoucí čas future
FUTP futuro perfecto předbudoucí čas / futurum II future perfect
SUB subjuntivo konjunktiv conjunctive
DEP verbo deponente deponentní sloveso deponent verb
ADV adverbio zájmeno adverb
PREP preposición předložka preposition
CONJ conjunción spojka conjunction
INTERJ onomatopeya citoslovce interjection