Doporučuji Vám nový, nadherný, internetový prohlížeč - Vivaldi Vivaldi - Prohlížeč pro naše přátele

Fraktur- und Kurrentſchrift

Poznámky

Pro lepší čitelnost se místo dvou m či n psala čára nad písmenem:

- nebo ~ nad samohláskou stojí místo následujícího <m> nebo <n> Stojí-li takový znak nad <m> nebo <n> označuje většinou zdvojení souhlásky. Tento způsob psaní se částečně udržel až do současnosti. Řídčeji nahrazuje jinou následující souhlásku nebo předcházející <e> v sousedních slabikách.

' nad nebo po samohlásce zastupuje, především ve starší Frnhd., <r>, např.:já, wase', nad nebo po souhlásce spojení -er, např." w', vns', v'altet, od' (Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache, Wiss. Verl.-Ges., 1996 str. 284)

verdamt

Přehláska jako znak vznikla z kurentem nadepsanoho malého "e": umlaut_1 Dříve se psalo za samohlásku, kterou bylo třeba přehlasovat.

umlaut_2

ß vzniklo z ligatury ſ a zet. Proto se německy nazývá vedle Scharf-s také Eszett [estset].

Při psaní Frakturou či kurentem je bezpodmínečně nutné psát odpovídajícím tj. tradičním, předreformním (platným do 1.8.1998), německým pravopisem, ať už se to týká psaní "ostrého s", dělení slov, psaní kompozit, psaní ä/e nebo velkých písmen.

Zuk-ker nikoli Zu-cker, bak-ken nikoli ba-cken, Mei-ster nikoli Meis-ter.

Dělení ſ  t se týká následující německá mnemotechnická pomůcka: Trenne nie ſ t, denn es tut beiden weh.

česky: Nikdy nerozděluj ſ t protože to bolí obě.

Baßstimme nikoliv Bassstimme či Bass-Stimme, Schiffahrt nikoliv Schifffahrt nebo Schiff-Fahrt.

Podle tradičního pravopisu zůstaly u dvouslovných kompozit, u nichž první slovo končilo stejnou souhláskou jako druhé začínalo, zachovány všechny tři souhlásky v případě, že následovala další (čtvrtá) souhláska. Např.: Schifffracht, Sauerstoffflasche, Auspuffflamme. Upozorňuji na to proto, že i někteří Němci si myslí, že to nebylo možné ani dříve. Podle reformovaného pravopisu, který stejně jako většina Němců neuznávám, se v tomto případě upřednostňuje tvar s pomlčkou a velkým počátečním písmenem následující části kompozita: Schiff-Fracht, Sauerstoff-Flasche, Auspuff-Flamme.

behende nikoliv behände, Quentchen nikoliv Quäntchen, plazieren, numerieren nikoli platzieren, nummerieren.


V dřívějších dobách se (často) místo dnešního t psalo th: Werth, Reichthum, Gluth, athmen, thun, Muth, Thron, Noth, Theil. Nejdéle se to udrželo u těchto sedmi slov: Thal, Thon, Thor, Thran, Thräne, Thür, jakož i u slov od těchto odvozených.